Teaching

Teoretická fyzika je spojovacím článkom všetkých fyzikálnych odborov. Jej klasické disciplíny (teoretická mechanika, teória elektromagnetického poľa a teória relativity) i moderné časti (kvantová mechanika a štatistická fyzika) sú nevyhnutnou súčasťou vzdelania každého fyzika. Pracovníci katedry preto zabezpečujú výučbu teoretickej fyziky tak pre jednoodborové štúdium fyziky, ako aj pre učiteľské kombinácie s fyzikou. Výučbou matematickej fyziky a počítačovej fyziky absolventi fyziky majú veľmi dobre predpoklady uplatniť sa aj mimo čisto fyzikálnej sféry. Dôkazom toho je skutočnosť, že v posledných rokoch teoretická fyzika nachádza široké uplatnenie v informatike (kvantová informatika) a ekonomike (ekonofyzika).
Okrem teoretickej fyziky, katedra zabezpečuje, v spolupráci s Astronomickým ústavom SAV v Tatranskej Lomnici, výučbu viacerých disciplín astronómie a astrofyziky, čo umožňuje profilovať absolventov magisterského štúdia fyziky nielen v špecializácii všeobecná fyzika a matematická fyzika, ale aj v špecializácii astronómia a astrofyzika.
Na jednotlivých stupňoch štúdia (bakalársky, magisterský a doktorandský) pracovníci katedry zabezpečujú výučbu nasledujúcich predmetov:

Comments are closed.