Teoretická fyzika je spojovacím článkom všetkých fyzikálnych odborov. Jej klasické disciplíny (teoretická mechanika, teória elektromagnetického poľa a teória relativity) i moderné časti (kvantová mechanika a štatistická fyzika) sú nevyhnutnou súčasťou vzdelania každého fyzika. Pracovníci katedry preto zabezpečujú výučbu teoretickej fyziky tak pre jednoodborové štúdium fyziky, ako aj pre učiteľské kombinácie s fyzikou. Výučbou matematickej fyziky a počítačovej fyziky absolventi fyziky majú veľmi dobre predpoklady uplatniť sa aj mimo čisto fyzikálnej sféry. Dôkazom toho je skutočnosť, že v posledných rokoch teoretická fyzika nachádza široké uplatnenie v informatike (kvantová informatika) a ekonomike (ekonofyzika).

Okrem teoretickej fyziky, katedra zabezpečuje, v spolupráci s Astronomickým ústavom SAV v Tatranskej Lomnici, výučbu viacerých disciplín astronómie a astrofyziky, čo umožňuje profilovať absolventov magisterského štúdia fyziky nielen v špecializácii všeobecná fyzika a matematická fyzika, ale aj v špecializácii astronómia a astrofyzika.

Na jednotlivých stupňoch štúdia (bakalársky, magisterský a doktorandský) pracovníci katedry zabezpečujú výučbu nasledujúcich predmetov:

 

Bachelor degree

Garant: doc. RNDr. Michal Jaščur, CSc.

Povinné predmety
2. ročník Teoretická mechanika
Teória elektromagnetického poľa
Matematická fyzika
Numerické metódy
3. ročník Kvantová mechanika
Kvantová mechanika II
Termodynamika a štatistická fyzika
Počítačová fyzika I

 

Povinne voliteľné predmety
2. ročník Úvod do astronómie
3. ročník Špeciálna teória relativity
Základy astrofyziky

 

Výberové predmety
2. ročník Štruktúra a evolúcia vesmíru

Master degree

Garant: prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.

Špecializácia: Všeobecná fyzika a matematická fyzika
Povinne voliteľné predmety
 1. ročník Kvantová teória poľa I
Teória kondenzovaných látok
Počítačová fyzika II
Fázové prechody a kritické javy
Kvantová teória poľa II
Všeobecná teória relativity
2. ročník Nerovnovážna štatistická fyzika
Kvantová teória magnetizmu
Ekonofyzika

 

Špecializácia: Astronómia a astrofyzika
Povinne voliteľné predmety
 1. ročník Astronomické prístroje
Nebeská mechanika I
Premenné hviezdy a dvojhviezdy
Galaktická a extragalaktická astronómia
Teoretická astrofyzika I
Teoretická astrofyzika II
Počítačová astrofyzika
2. ročník Extrasolárne planéty
Kozmológia

 

Magisterské štúdium odboru učiteľstva FYZIKY

Garant: prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.
Povinné predmety
2. ročník: Astronómia

Povinne voliteľné predmety

1. ročník:

  • Špeciálna teória relativity
  • Fázové prechody a kritické javy

PhD degree

Doktorandské štúdium odboru VŠEOBECNÁ FYZIKA A MATEMATICKÁ FYZIKA

Garant: prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.
Spolugaranti: doc. RNDr. Michal Jaščur, CSc. doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.

Povinné predmety
1. ročník:

  • Všeobecná fyzika

Povinne voliteľné predmety

1. ročník:

  • Kvantová teória poľa,
  • Štatistická fyzika,
  • Kvantovo-štatistické metódy pre silne korelované systémy,
  • Počítačová fyzika,
  • Matematické metódy teoretickej fyziky

2. ročník:

  • Kvantová teória mnohočasticových systémov,
  • Exaktne riešiteľné modely v štatistickej fyzike