prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.

Kontakty: 

Adresa: Park Angelinum 9, 04001 Košice
tel: +421 55 2342524
E-mail:  andrej.bobak@upjs.sk

 

 

 

Akademické tituly a hodnosti:

 • 1973 ­ RNDr.
 • 1981 ­ CSc.
 • 1986 ­ Doc.
 • 2000 ­ DrSc.
 • 2001 ­ Prof.

Profesionálna kariéra:

 • 1967-­1972: Štúdium na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach v ­odbore fyzika tuhých látok
 • 1972-­1973: Študijný pobyt na Katedre teoretickej fyziky a geofyziky PF UPJŠ v Košiciach
 • 1973: Obhajoba rigoróznej práce na PF UPJŠ v Košiciach “Zovšeobecnenie Kronmullerovej teórie magnetizačnej krivky na oblas vyšších polí” a získanie titulu RNDr.
 • 1973­-1982: odborný pracovník pre vedecký výskum na Katedre teoretickej fyziky a geofyziky PF UPJŠ v Košiciach
 • 1981: Obhajoba kandidátskej dizertačnej práce na PF UPJŠ v Košiciach “Príspevok k teórii amorfných feromagnetík” a získanie vedeckej hodnosti CSc.
 • 1982-­1986: Odborný asistent na Katedre teoretickej fyziky a geofyziky PF UPJŠ v Košiciach
 • 1986-­2002: Vedúci Katedry teoretickej fyziky a geofyziky PF UPJŠ v Košiciach
 • 1986-­2001: Docent v odbore teoretická fyzika na Katedre teoretickej fyziky a geofyziky PF UPJŠ v Košiciach
 • 2000: Obhajoba doktorskej dizertačnej práce na MFF UK v Bratislave “Nová teória efektívneho poľa pre Isingove spinové systémy” a získanie vedeckej hodnosti DrSc.
 • 9.10.2000: Inauguračná prednáška na PF UPJŠ “Nové trendy v teórii magnetizmu”
 • 2001: Vymenovaný za profesora v odbore fyzika
 • 2003-­2007: Prodekan pre doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie na PF UPJŠ v Košiciach
 • 2007-2011: Prodekan pre vedecký výskum, zahraničné vzťahy a doktorandské štúdium na PF UPJŠ v Košiciach
 • 2011-doteraz: Vedúci Katedry teoretickej fyziky a astrofyziky PF UPJŠ v Košiciach
 • 2011-doteraz: Zástupca riaditeľa ǓFV PF UPJŠ pre pedagogickú činnosť

Výučba:

 • Teoretická mechanika
 • Teória elektromagnetického poľa
 • Teória relativity
 • Fázové prechody a kritické javy

Monografie, učebnice a učebné texty:

 • A. Bobák, E. Vargová, Zbierka riešených úloh z elektromagnetického poľa, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice 2001, 114 strán.
 • A. Bobák, Teória elektromagnetického poľa, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice 2002, 182 strán.
 • A. Bobák, Phase Transitions and Critical Phenomena, Project 2005/NP1-051 11230100466, European Social Fund, Košice 2007, 110 strán.

Výskum:

 • štúdium magnetických vlasností neusporiadaných magnetík
 • štúdium magnetických systémov so zmiešanými spinmi
 • štúdium magnetických vlasností molekulových magnetík
 • štúdium fázových prechodov v magnetických systémoch

 

Vybrané publikácie:

 1. A. Bobák, Effect of fluctuations of the coordination number on some properties of amorphous ferromagnets, phys. stat. sol. (b) 109 (1982) 161‑166.
 2. T. Balcerzak, A. Bobák, J. Mielnicki and V. H. Truong, A new approach for the diluted Ising ferromagnet description, phys. stat. sol. (b) 130 (1985) 183‑190.
 3. A. Bobák and M. Jaščur, A new type of effective field theory for Ising model with spin 1/2, phys. stat. sol. (b) 135 (1986) K9-K12.
 4. A. Bobák and M. Jaščur, Phase diagrams for two‑ and three‑dimensional Ising models with fluctuating exchange integrals, J.Phys.: Condens. Matter 2 (1990) 10053‑10058.
 5. A. Bobák and P. Macko, Phase transition of site‑dilute Ising model in a random field, J. Magn. Magn. Mater. 109 (1992) 172‑178.
 6. M. Jaščur and A. Bobák, Application of two site cluster approximation to the semi infinite Ising model, Phys. Rev. B 45 (1992) 9722-9727.
 7. A. Bobák and M. Jaščur, Ferrimagnetism in diluted mixed Ising spin systems, Phys. Rev. B 51 (1995) 11533-11537.
 8. A. Bobák and M. Jurčišin, A discussion of critical behaviour in a mixed‑spin Ising model, Physica A 240 (1997) 647‑656.
 9. A. Bobák and M. Jurčišin, A theoretical study of the diluted mixed spin‑1 and spin‑3/2 Ising ferrimagnet, Physica B 233 (1997) 187‑195.
 10. M. Žukovič and A. Bobák, Phase diagrams and tricritical behaviour of a diluted Ising metamagnet in an external field, J. Magn. Magn. Mater. 170 (1997) 49-56.
 11. A. Bobák, The effect of anisotropies on the magnetic properties of a mixed spin 1 and spin 3/2 Ising ferrimagnetic system, Physica A 258 (1998) 140-156.
 12. O. F. Abubrig, D. Horváth, A. Bobák and M. Jaščur, Mean-field solution of the mixed spin-1 and spin-3/2 Ising system with different single-ion anisotropies, Physica A 296 (2001) 437-450.
 13. A. Bobák, F.O. Abubrig and T. Balcerzak, Multicritical points in the mixed ferromagnetic-ferrimagnetic ternary alloy with a single-ion anisotropy, Phys. Rev. B  68 (2003) 224405-1-9.
 14. J. Dely and A. Bobák, Magnetic properties of the ternary alloy with a structure of Prussian blue analogs, Physica B 388 (2007) 49-58.
 15. J. Dely, A. Bobák and M. Žukovič, Compensation temperatures and magnetic susceptibility of a mixed ferro-ferrimagnetic ternary alloy, Phys. Lett. A 373 (2009) 3197-3200.
 16. A. Bobák, V. Pokorný and J. Dely, Critical properties of the mixed spin-1 and spin-1/2 anisotropic Heisenberg model in the Oguchi approximation, Physica A 388 (2009) 2157-2167.
 17. M. Žukovič, M. Borovský and A. Bobák, Phase diagram of a diluted triangular lattice Ising antiferromagnet in a field, Phys. Lett. A 374 (2010) 4260-4264.
 18. A. Bobák, J. Dely and M. Žukovič, Phase transition and compensation temperature in the mixed spin-1 and spin-1/2 anisotropic Heisenberg ferrimagnet, Physica A 390 (2011) 1953-1960.
 19. K. Szalowski, T. Balcerzak and A. Bobák, Thermodynamic properties of a diluted Heisenberg ferromagnet with interaction anisotropy − Magnetocaloric point of view, J. Magn. Magn. Mater. 323 (2011) 2095-2102.
 20. M. Žukovič and A. Bobák, Phase transitions in a triangular Blume-Capel antiferromagnet, Phys. Rev. E 87 (2013) 032121-1-10.
 21. E. Jurčišinová, M. Jurčišin and A. Bobák, The anti-ferromagnetic Ising model on the simplest pure Husimi lattice: An exact solution, Phys. Lett. A 377 (2013) 2712-2717.

Riešené projekty:

 1. ŠPZV I 1 115a “Magnetické vlastnosti amorfných kovových zliatín vyrábaných extrémne rýchlym ochladením”, 1976-1980, spoluriešiteľ projektu.
 2. ŠPZV I 1 305c “Elektromagnetické vlastnosti amorfných kovových zliatín a im príbuzných systémov”, 1981-1985, spoluriešiteľ projektu.
 3. ŠPZV I 5 504 “Magnetické a elektromagnetické vlastnosti amorfných a heteroštruktúrnych látok”, 1986- 1990, spoluriešiteľ projektu.
 4. Inštitucionálny projekt A13 “Štúdium fyzikálnych vlastností magnetických systémov”, 1990-1991, spoluriešiteľ projektu.
 5. GAV 1/248/92 “Štúdium fázových prechodov v magnetických systémoch”, 1992 1994, vedúci projektu.A. Bobák a kol.: VEGA 1/2043/95 “Štúdium magnetických vlastností niektorých magnetických systémov”, 1995-1997, vedúci projektu.
 6. MVTP Pol/Slov “Theoretical studies of magnetic mixed spin systems” (medzinárodný projekt), 1998 2000, vedúci projektu. Partner: Department of Solid State Physics, University of Łódź (Prof. T. Balcerzak).
 7. VEGA 1/6020/99“Teoretické štúdium magnetických systémov so zmiešanými spinmi”, 1999-2001, vedúci projektu.
 8. VEGA 1/9034/02“Teoretické štúdium vybraných molekulárnych a nízkorozmerných magnetík”, 2002-2004, vedúci projektu.
 9. APVT-20-009902 “Nízkorozmerné magnetické materiály”, 2002-2004, vedúci etapy projektu.
 10. VEGA 1/2009/05“Teoretické štúdium vybraných spinových systémov”, 2005-2007, vedúci projektu.
 11. APVT-20-005204 “Magnetoštruktúrne korelácie v nekonvenčných magnetických materiáloch“, 2005-2007, vedúci etapy projektu.
 12. VEGA 1/0128/08 “Teoretické štúdium kvantových a klasických spinových systémov”, 2008-2010, vedúci projektu.
 13. VEGA 1/0431/10 “Štúdium kvantových a kooperatívnych javov v geometricky frustrovaných spinových modeloch”, 2010-2011, spoluriešiteľ projektu.
 14. VEGA 1/0234/12 “Frustrované spinové systémy”, 2012-2015, vedúci projektu.

Iné:

 • garant magisterského štúdia Fyzika
 • garant magisterského štúdia študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov
  Fyzika
 • garant doktorandského študijného programu ­ Všeobecná fyzika a matematická fyzika
 • garant habilitačného a inauguračného konania v študijnom odbore ­Fyzika
 • člen Vedeckej rady PF UPJŠ v Košiciach
 • člen Vedeckej rady ÚEF SAV v Košiciach
 • člen Vedeckej rady AsÚ SAV v Tatranskej Lomnici
 • člen komisie pre obhajobu doktorských dizertácií (DrSc) v odboroch  astrofyzika a astronómia
 • predseda odborovej komisie pre doktorandský študijný program Všeobecná fyzika a matematická fyzika
 • predseda VEGA
 • predseda Komisie VEGA pre matematické vedy, počítačové a informatické vedy a fyzikálne vedy

Ocenenia:

 • Cena dekana PF UPJŠ v Košiciach za vedeckú a výskumnú činnosť v roku 1998.
 • Cena mesta Košíc v roku 2011 za mimoriadne zásluhy v oblasti vedeckého výskumu a kreovania vedeckej školy vo vednom odbore Všeobecná fyzika a matematická fyzika.
 • Cena dekana PF UPJŠ v Košiciach za pedagogickú činnosť v roku 2011. 
 • Cena rektora UPJŠ v roku 2013 za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti teórie efektívneho poľa s koreláciami a jej aplikácie na magnetické fázové prechody.

Comments are closed.