doc. RNDr. Milan Žukovič, PhD.

Kontakty: 

Adresa: Park Angelinum 9, 04001 Košice
tel: +421 55 234 2524
E-mail:  milan.zukovic@upjs.sk
WEB: http://158.197.33.91/~zukovic/

 

 

 

Akademické tituly a hodnosti:

 • 1990 - RNDr.
 • 2000 - PhD.
 • 2010 – Doc.

Profesionálna kariéra:

 • 1990 – Obhajoba diplomovej práce a udelenie titulu RNDr. na PF UPJŠ (téma diplomovej práce: Potenciál kryštalickej mriežky)
 • 1990 – 1991 Ústav Materiálov a Mechaniky Strojov SAV, pobočka Košice (výskum v oblasti nelineárnych mechanických sústav)
 • 1991 – 1998 Technická univerzita v Košiciach (výučba matematických disciplín, výskum v oblasti fázových prechodov v spinových systémoch)
 • 1996 – 1997 Výskumný pobyt na Univerzite Kyushu, Katedra aplikovanej kvantovej fyziky, Japonsko (štúdium a výskum v oblasti štatistickej fyziky a teórií fázových prechodov v spinových systémoch)
 • 1997 – 2000 Doktorandské štúdium na Univerzite Kyushu, Katedra aplikovanej kvantovej fyziky, Japonsko (štúdium a výskum v oblasti štatistickej fyziky a teórií fázových prechodov v spinových systémoch)
 • 2000 – Obhajoba dizertačnej práce v odbore Aplikovaná fyzika na Univerzite Kyushu (téma dizertačnej práce: Kritické a trikritické vlastnosti zriedeného Isingovho modelu vo vonkajšom magnetickom poli)
 • 2001 – 2002 Univerzita Kyushu, Katedra aplikovanej kvantovej fyziky, Japonsko (výskum v oblasti počítačového modelovania a simulácií frustrovaných spinových systémov)
 • 2002 – 2005 Yazaki Slovakia spol. s r.o. (riadenie oddelenia zabezpečujúceho inžiniering výroby, údržbu strojov, zariadení a budov, ochranu životného prostredia a zdravia pri práci)
 • 2006 – 2008 Technická univerzita Kréty, Grécko (interdisciplinárny výskum v oblasti aplikácie modelov štatistickej fyziky v geoštatistike a environmentálnych aplikáciách)
 • od 2009 Prírodovedecká fakulta UPJŠ (zabezpečovanie výučby v odboroch Fyzika a Všeobecná fyzika a matematická fyzika, výskum v oblasti mixovaných a frustrovaných spinových systémov, modelovania časovo-priestorových náhodných polí, geoštatistických a ekonofyzikálnych aplikácií)
 • 2010 Habilitácia v odbore Fyzika na PF UPJŠ (téma habilitačnej práce: Classical Spin Models in Statistical Physics and Spatial Statistics: a Monte Carlo Approach)

Výučba:

 • Numerické metódy
 • Počítačová fyzika I, II
 • Ekonofyzika

Monografie, učebnice a učebné texty:

 • M. Žukovič, Zbierka riešených úloh z matematickej fyziky (elektronický zdoj), Košice 2009, 266 strán.
Výskum:
 •  Frustrované spinové systémy
 • Spinové systémy s mixovanými spinmi
 • Modelovanie časovo-priestorových náhodných polí
 • Aplikácie modelov štatistickej fyziky v geoštatistike
 • Ekonofyzikálne analýzy a predikcie finančných časových radov

Vybrané publikácie:

 1. M. Žukovič and A. Bobák, Phase diagrams and tricritical behaviour of a diluted Ising metamagnet in an external field, J. Magn. Magn. Mater. 170 (1997) 49-56.
 2. M.Žukovič and T.Idogaki, Monte Carlo investigation of the tricritical point stability in three-dimensional Ising metamagnet, Phys. Rev. B61(2000) 50-53.
 3. M. Žukovič, T. Idogaki and K. Takeda, Chiral universality class behavior of a nonchiral antiferroquadrupole system, Phys. Rev. B 63 (2001) 172412-1-1712412-4.
 4. M. Žukovič, T. Idogaki and K. Takeda, Histogram Monte Carlo simulation of the geometrically frustrated XY antiferromagnet with biquadratic exchange, Phys. Rev. B 65 (2002) 144410-1-144410-8.
 5. M. Žukovič and D.T. Hristopulos, Environmental time series interpolation based on Spartan random processes, Atmospheric Environment 42 (2008) 7669-7678.
 6. M. Žukovič and D.T. Hristopulos, Classification of missing values in spatial data using spin models, Phys. Rev. E 80 (2009) 011116-1 – 011116-23.
 7. M. Žukovič and D.T. Hristopulos, Multilevel discretized random field models with spin correlations for the simulation of environmental spatial data, Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment 1742-5468 (2009) P02023.
 8. M. Žukovič and D.T. Hristopulos, The method of normalized correlations: a fast parameter estimation method for random processes and isotropic random fields that focuses on short-range dependence, Technometrics 51 (2009) 173-185.
 9. M. Žukovič and A. Bobák, Critical and compensation phenomena in a mixed-spin ternary alloy: A Monte Carlo study, J. Magn. Magn. Mater. 322 (2010) 2868-2873.
 10. M. Žukovič, M. Borovský and A. Bobák, Phase diagram of a diluted triangular lattice Ising antiferromegnet in a field, Physics Letters A 374 (2010) 4260-4264.
 11. D.T. Hristopulos, M, Žukovič, Relationships between correlation lengths and integral scales for covariance models with more than two parameters, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 25 (2011) 11-19.
 12. M. Žukovič, Dynamics of episodic transient correlations in currency exchange rate returns and their predictability, Central European Journal of Physics 10 (2012) 615-624.

Riešené projekty:

 • Marie-Curie Transfer of Knowledge, European Community’s 6FP, MTKD-CT-2004-014135, “Development of Spartan spatial random field models for geostatistical applications”, 2006-2008, spoluriešiteľ projektu.
 • The multi-partner European Specific Targeted Research Project (STREP) “Interoperability and Mapping (INTAMAP)”, 2008-2009, spoluriešiteľ projektu.
 • VEGA 1/0431/10 “Štúdium kvantových a kooperatívnych javov v geometricky frustrovaných spinových modeloch”, 2010-2011, spoluriešiteľ projektu.
 • VEGA 1/0234/12 “Frustrované spinové systémy”, 2012-2015, spoluriešiteľ projektu.

Comments are closed.