doc RNDr. Jozef Strečka, PhD.

Kontakty: 

Adresa: Park Angelinum 9, 04001 Košice
tel: +421 55 234 2276
E-mail:  jozef.strecka@upjs.sk
WEB:  http://158.197.33.91/~strecka/

 

 

 

Akademické tituly a hodnosti:

 • 2000 – Mgr.
 • 2002 - RNDr.
 • 2004 - PhD.
 • 2010 – Doc.

Profesionálna kariéra:

 • 1995-2000: štúdium všeobecno-vzdelávacích predmetov na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach,
  ­odbor: fyzika-chémia
 • 2000-2003: doktorandské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach,  odbor: fyzika kondenzovaných látok a akustika
 • 2003-2004: výskumný pracovník na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
 • 2004-2008: vedecký pracovník na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
 • 2008-2010: samostatný vedecký pracovník na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
 • 2010-doteraz: docent na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
 • Zahraničné pobyty a stáže:
  • 04/2004-07/2004: Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Rusko, prof. N. M. Plakida
  • 12/2007-01/2008: Research Center for Quantum Science Under Extreme Conditions (KYOKUGEN), Univerzita v Osake, Japonsko, JSPS štipendista, prof. M. Hagiwara
  • 08/2011-09/2011: Universidade Federal de Lavras, Lavras, Brazília, FAPEMIG štipendista, prof. Onofre Rojas
  • 01/2012-02/2012: Center for Quantum Science and Technology under Extreme Conditions (KYOKUGEN), Univerzita v Osake, Japonsko, hosťujúci vedecký pracovník, prof. M. Hagiwara

Výučba:

 • Kvantová mechanika I
 • Exaktne riešiteľné modely v štatistickej fyzike
 • Kvantová teória magnetizmu
 • Kvantová mechanika II
 • Aplikácie teórie grafov v štatistickej fyzike

Monografie, učebnice a učebné texty

 • J. Strečka, Exactly Solvable Models in Statistical Physics, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2010, 101 strán, ISBN 9788070977958 (elektronický učebný text).

Výskum:

 • exaktne riešiteľné modely štatistickej fyziky
 • klasická a kvantová teória magnetizmu
 • fázové prechody a kritické javy
 • štatistická mechanika kvapalín

Vybrané publikácie:

 1. J. Čisárová, J. Strečka, Unconventional quantum ordered and disordered states in the highly frustrated Ising-Heisenberg model on triangles-in-triangles lattices, Phys. Rev. B 87 (2013) 024421 (15 pages).
 2. J. Čisárová, F. Michaud, F. Mila, J. Strečka, Intermediate magnetization plateaus in the spin-1/2 Ising-Heisenberg and Heisenberg models on two-dimensional triangulated lattices, Phys. Rev. B 87 (2013) 054419 (9 pages).
 3. O. Derzhko, J. Strečka, L. Gálisová, Compressibility of deformable spin chais near quantum critical points, Eur. Phys. J. B 86 (2013) 88 (9 pages).
 4. T. Verkholyak, J. Strečka, Exact solution for a quantum spin-1/2 Ising-Heisenberg orthogonal-dimer chain with Heisenberg intradimer and Ising interdimer interactions, Phys. Rev. B 88 (2013) 134419 (9 pages).
 5. J. Strečka, O. Rojas, T. Verkholyak, M.L. Lyra, Magnetization process, bipartite entanglement, and enhanced magnetocaloric effect of the exactly solved spin-1/2 Ising-Heisenberg tetrahedral chain, Phys. Rev. E 89 (2014) 022143 (10 pages).
 6. T. Verkholyak, J. Strečka, F. Mila, K.P. Schmidt, Exact ground states of a spin-1/2 Ising-Heisenberg model on the Shastry-Sutherland lattice in a magnetic field, Phys. Rev. B 90 (2014) 134413 (14 pages).
 7. J. Strečka, C. Ekiz, Presence or absence of order by disorder in a highly frustrated region of the spin-1/2 Ising-Heisenberg model on triangulated Husimi lattices, Phys. Rev. E 91 (2015) 052143 (8 pages).
 8. J. Strečka, H. Čenčariková, M.L. Lyra, Phase diagrams and anomalous thermodynamic behavior of a correlated spin-electron system on doubly decorated planar lattices, Phys. Lett. A 379 (2015) 2915-2921 (7 pages).
 9. O. Derzhko, O. Krupnitska, B. Lisnyi, J. Strečka, Effective low-energy description of almost Ising-Heisenberg diamond chain, EPL 112 (2015) 37002 (6 pages).
 10. V. Ohanyan, O. Rojas, J. Strečka, S. Bellucci, Absence of actual plateaus in zero-temperature magnetization curves of quantum spin clusters and chains, Phys. Rev. B 92 (2015) 214423 (13 pages).
 11. J. Strečka, M. Jaščur, A brief account of the Ising and Ising-like models: mean-field, effective field and exact results, Acta Phys. Slovaca 65 (2015) 235-367 (133 pages).
 12. H. Čenčariková, J. Strečka, M.L. Lyra, Reentrant phase transitions of a coupled spin-electron model on doubly decorated planar lattices with two or three consecutive critical points, J. Magn. Magn. Mater. 401 (2016) 1106-1122 (17 pages).
 13. J. Torrico, M. Rojas, M. S. S. Pereira, J. Strečka, M.L. Lyra, Spin frustration and fermionic entanglement in an exactly solved hybrid diamond chain with localized Ising spins and mobile electrons, Phys. Rev. B 93 (2016) 014428 (11 pages).
 14. M. Orendáč, K. Tibenská, J. Strečka, J. Čisárová, V. Tkáč, A. Orendáčová, E. Čižmár, J. Prokleška, V. Sechovský, Cross-tunneling and phonon bottleneck effects in the relaxation phenomena of XY pyrochlore antiferromagnet Er2Ti2O7, Phys. Rev. B 93 (2016) 024410 (9 pages).
 15. V.V. Hovhannisyan, J. Strečka, N. Ananikian, Exactly solvable spin-1 Ising–Heisenberg diamond chain with the second-neighbor interaction between nodal spins, J. Phys.: Condens. Matter 28 (2016) 085401 (7 pages).

Riešené projekty:

 • VEGA 1/9034/02 “Teoretické štúdium vybraných molekulárnych a nízkorozmerných magnetík”, 2002-2004, spoluriešiteľ projektu.
 • VEGA 1/2009/05 “Teoretické štúdium vybraných spinových systémov”, 2005- 2007, spoluriešiteľ projektu.
 • VEGA 1/0128/08 “Teoretické štúdium kvantových a klasických spinových systémov”, 2008-2010, spoluriešiteľ projektu.
 • VEGA 1/0431/10 “Štúdium kvantových a kooperatívnych javov v geometricky frustrovaných spinových modeloch”, 2010-2011, spoluriešiteľ projektu.
 • VEGA 1/0234/12 “Frustrované spinové systémy”, 2012-2015, spoluriešiteľ projektu.
 • APVT-20-009902 “Nízkorozmerné magnetické materiály”, 2002-2004, spoluriešiteľ projektu.
 • APVT-20-005204 “Magnetoštruktúrne korelácie v nekonvenčných magnetických materiáloch“, 2005-2007, spoluriešiteľ projektu.
 • APVV-0132-11 “Nekonvenčné kvantové stavy v nanoskopických magnetických systémoch“, 2012-2015, spoluriešiteľ projektu.
 • LPP-0107-06 “Exaktne riešiteľné modely a ich využitie pri interpretácii kvantových javov v magnetizme, neuniverzálneho kritického správania a fázovej separácie kvapalín”, 2007-2009, spoluriešiteľ projektu.
 • MVTS Ukr/SR/UPJŠ/08 “ Spin-Peierlsove fázové prechody v triede presne riešiteľných Isingových-Heisenbergových modelov.”, 2008, spoluriešiteľ projektu.
 • VVGS 12/2006 “Exaktné štúdium kritických javov v Isingových modeloch so zmiešanými spinmi“, 2006-2007, zodpovedný riešiteľ
 • VVGS 23/07-08 “Metamagnetizmus polymérnych koordinačných zlúčenín s vrstevnatou štruktúrou“, 2007-2008, zodpovedný riešiteľ
 • VVGS 2/09-10 “Štúdium kvantového „order-from-disorder“ efektu v triede presne riešiteľných geometricky frustrovaných Isingových-Heisenbergových modeloch“, 2009-2010, zodpovedný riešiteľ
 • VVGS 1/10-11 “Rigorózne štúdium neuniverzálneho kritického správania v triede presne riešiteľných Isingových modelov s multispinovými interakciami“, 2010-2011, zodpovedný riešiteľ
 • APVV-0097-12, Kolektívne javy vo viazaných elektrónových a spinových systémoch, 2013–2017, spoluriešiteľ
 • APVV-14-0073, Magnetokalorický jav v kvantových a nanoskopických systémoch, 2015 – 2019, spoluriešiteľ
 • VEGA 1/0331/15, Frustrované systémy so zmiešanými spinmi, 2015 – 2018, zástupca zodpovedného riešiteľa
 • VEGA 1/0043/16, Magnetoelektrický a magnetokalorický jav v exaktne riešiteľných mriežkovo-štatistických modeloch, 2016 – 2019, zodpovedný riešiteľ

Iné:

 • člen redakčnej rady zahraničného karentovaného časopisu: Condensed Matter Physics
 • Stály recenzent viacerých zahraničných karentovaných časopisov (Physical Review, J. Physics: Condensed Matter, Journal of Physics: Mathematical and Theoretical Physics, Physica A, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, The European Physical Journal B, Journal of Statistical Physics, Physica B, Physica status solidi (b), Physica Scripta, Phase Transitions, atď.)
 • spolugarant doktorandského študijného programu: Teoreticka fyzika
 • člen akademického senátu PF UPJŠ: (2007-2015)

Ocenenia:

 • 1.miesto Súťaži mladých fyzikov (Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2005)
 • Cena dekana PF UPJŠ Košiciach za vedeckú výskumnú činnosť (2007)
 • 1.miesto Súťaži mladých fyzikov (Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2009)
 • Cena dekana PF UPJŠ v Košiciach za vedeckú a výskumnú činnosť (2013)

Comments are closed.