História katedry

Katedra vznikla v roku 1965 pod názvom Katedra teoretickej fyziky a geofyziky odčlenením úseku teoretickej fyziky z katedry jadrovej fyziky. Jej prvým vedúcim sa stal prof. RNDr. Tibor Kolbenheyer, DrSc., neskôr akademik ČSAV a SAV, významný predstaviteľ československej geofyziky, ktorý bol na čele katedry až do roku 1982. V rokoch 1982-1985 bol vedúcim katedry prof. Ing. Slavko Chalupka, CSc. a v rokoch 1985-2002 katedru viedol prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc., ktorý na začiatku jej vedenia bol docentom a kandidátom vied. V rámci reorganizácie štruktúry fakulty, sa katedra v roku 2002 stala súčasťou Ústavu fyzikálnych vied a za jej vedúceho bol zvolený doc. RNDr. Michal Jaščur, CSc., ktorý bol jej vedúcim do roku 2009. Zároveň v roku 2002, v súlade so zameraním činnosti katedry, došlo k zmene jej názvu na Katedru teoretickej fyziky a astrofyziky. V rokoch 2009-2011 bol vedúcim katedry RNDr. Rudolf Gális, PhD. a od roku 2011 je vedúcim katedry prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.
Pri vzniku katedry sa na jej činnosti podieľali štyria učitelia, z ktorých jeden bol profesor a traja boli odborní asistenti bez vedeckej hodnosti. V súčasnosti na katedre pôsobí jeden profesor, piati docenti a jeden odborný asistent s vedecko-akademickým titulom PhD.

Hneď od založenia katedry boli na nej veľmi dobre predpoklady k vedeckej práci v oblasti geofyziky, pretože vtedajší vedúci katedry prof. T. Kolbenheyer bol uznávaným vedeckým pracovníkom a zakladateľom geofyzikálnej školy na Slovensku. Metódami matematickej fyziky, ktoré vypracovali z veľkej časti pracovníci katedry, boli riešené problémy súvisiace s vlastnosťami anomálnych gravitačných a magnetických polí. Okrem geofyzikálnej skupiny sa prirodzeným vývojom vytvorila na katedre, v súlade s potrebami fakulty aj skupina zaoberajúca sa teoretickou fyzikou so zameraním na kondenzované látky. Prvé kroky v tejto oblasti výskumu boli zamerané na štúdium magnetizačných procesov vo feromagnetikách. Neskôr tento výskum sa zmenil na teoretické štúdium magnetických vlastností a fázových prechodov v magneticky usporiadaných látkach. V minulosti sa časťou svojej výskumnej kapacity katedra venovala aj vedeckej práci v oblasti vysokých energií a teórii elementárnych častíc.
V súčasnosti vedecký výskum katedry je zameraný na teoretické štúdium magnetických vlastností látok, aplikácie metód štatistickej fyziky na vybrané problémy ekonómie, štúdium turbulencie metódami kvantovej teórie poľa a štúdium vybraných astrofyzikálnych problémov. Výsledky vedeckej práce, získané na katedre za posledných desať rokov, boli publikované vo viac ako 100 pôvodných vedeckých prácach, z ktorých 97 bolo publikovaných v renomovaných zahraničných karentovaných časopisoch.

V pedagogickej oblasti katedra zabezpečovala a aj v súčasnosti zabezpečuje výučbu základných predmetov teoretickej fyziky (teoretická mechanika, teória elektromagnetického poľa, teória relativity, kvantová mechanika a štatistická fyzika). Okrem toho, pre rôzne študijné odbory na fakulte, katedra dlhodobo zabezpečuje výučbu teoretických disciplín, ako sú teória kondenzovaných látok, fázové prechody a kritické javy, kvantová teória magnetizmu, počítačová fyzika a matematická fyzika. Počnúc rokom 1998, katedra sa podieľa, v spolupráci s Astronomickým ústavom SAV v Tatranskej Lomnici, na výučbe rôznych disciplín astronómie a astrofyziky, čo umožňuje profilovať v tomto zameraní študentov magisterského štúdia fyziky.

Katedra od svojho vzniku venovala osobitnú pozornosť výchove nadaných študentov, ktorí boli zapájaní do riešenia vedeckovýskumných úloh v rámci ŠVOČ. Výsledkom tejto starostlivosti o študentov boli ich úspešné vystúpenia na fakultných i celoštátnych kolách ŠVK a publikovanie niektorých študentských prác v uznávaných zahraničných karentovaných časopisoch. Dlhodobý podiel na výchove mladých fyzikov, študentov stredných škôl, mala katedra aj ako gestor odborného zabezpečenia Fyzikálnej olympiády vo Východoslovenskom kraji v rokoch 1978- 2010.


Comments are closed.