The best results

 • Bol vypracovaný nový typ teórie efektívneho poľa s koreláciami pre Isingov model, v rámci ktorej je možné rozlíšiť mriežky s rovnakým koordinačným číslom, avšak rôznou geometriou [A. Bobák, M. Jaščur, phys.stat.sol. (b) 135 (1986) K9‑K12.]
 • Bolo dokázané, že nezávislé zriedenie podmriežok ferimagnetika s mixovanými spinmi nemagnetickými atómami môže viesť k existencii multikompenzačných bodov [A. Bobák, M. Jaščur, Phys. Rev. B 51 (1995) 11533‑11537; A. Bobák, M. Jurčišin, Physica B 233 (1997) 187‑195.]
 • Teoreticky bol potvrdený experimentálny výsledok, že magnetická susceptibilita ternárnej zliatiny so štruktúrou Pruskej modrej nediverguje v kritickej teplote, ktorá je totožná s kompenzačnou teplotou [J. Dely, A. Bobák, Physica B 388 (2007) 49-58.]
 • S použitím Oguchiho aproximácie boli vyšetrené magnetické vlastnosti anizotropného kvantového Heisenbergovho feromagnetika a ferimagnetika s mixovanými spinmi S=1/2 a S=1 [A. Bobák, V. Pokorný, J. Dely, Physica A 388 (2009) 2157-2167. A. Bobák, J. Dely, M. Žukovič, Physica A 390 (2011) 1953-1960.]
 • V rámci párovej aproximácie bola vypracovaná teória magnetokalorického efektu zriedeného anizotropného kvantového Heisenbergovho modelu [K. Szalowski, T. Balcerzak, A. Bobák, J. Magn. Magn. Mater. 323 (2011) 2095-2102.]
 • Pomocou Monte Carlo simulácií bol vyvrátený predpoklad teórie stredného poľa o dekompozícii trikritického bodu v troj-rozmernom Isingovom metamagnete a naopak bola ukázaná jeho stabilita [M.Žukovič and T.Idogaki, Phys. Rev. B 61 (2000) 50-53.]
 • Bolo ukázané že nechirálny planárny Heisenbergov spinový model so zápornou bikvadratickou výmennou interakciou patrí neočakávane do chirálnej triedy univerzality a vykazuje komplikovaný fázový diagram [M. Žukovič, T. Idogaki and K. Takeda, Phys. Rev. B 63 (2001) 172412-1-1712412-4; Phys. Rev. B 65 (2002) 144410-1-144410-8.]
 • Štatisticko-fyzikálny koncept „Spartanských náhodných polí“ bol aplikovaný na predikciu finančných a environmentálnych časových radov [M. Žukovič and D.T. Hristopulos, Physica A 387 (2008) 3995; Atmospheric Environment 42 (2008) 7669-7678.]
 • Spinové modely štatistickej fyziky boli adaptované na predikciu priestorových náhodných polí a aplikované na reálne problémy geoštatistiky a rekonštrukcie digitálneho obrazu [M. Žukovič and D.T. Hristopulos, Phys. Rev. E 80 (2009) 011116-1 – 011116-23; Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment 1742-5468 (2009) P02023.]
 • Bola vyvinutá nová „Metóda normalizovaných korelácií“, zameraná na efektívny odhad parametrov náhodných procesov a izotropných náhodných polí [M. Žukovič and D.T. Hristopulos, Technometrics 51 (2009) 173-185.]
 • Empirickým štúdiom časových radov výmenných kurzov bol zistený fraktálny charakter klastrov periód vykazujúcich signifikantné lineárne a nelineárne korelácie [M. Žukovič, Central European Journal of Physics 10 (2012) 615-624.].
 • Naše exaktné riešenie pre planárne Isingove-Heisenbergove modely dokázalo, že vzájomná konkurencia dvoch feromagnetických interakcií typu ľahká rovina a ľahká os môže viesť k vzniku nezvyčajného spontánneho antiferomagnetického usporiadania [J. Strečka, M. Jaščur, Phys. Rev. B 66 (2002) 174415]
 • Pomocou exaktného riešenia pre Isingov-Heisenbergov tetramérny reťazec sa nám podarilo vysvetliť magnetizačný proces, susceptibilitu a tepelnú kapacitu polymérnej koordinačnej zlúčeniny Cu(3-Clpy)2(N3)2 [J. Strečka, M. Jaščur, M. Hagiwara, K. Minami, Y. Narumi, K. Kindo, Phys. Rev. B 72 (2005) 024459]
 • Pomocou exaktného mapovania na eight-vertex model sa nám podarilo dokázať, že Isingov model so zmiešanými spinmi na centrovanej štvorcovej mriežke vykazuje neuniverzálne kritické správanie so spojito sa meniacimi kritickými indexami [J. Strečka, Phys. Status Solidi B 243 (2006) 708; J. Strečka, L. Čanová, J. Dely, Phys. Status Solidi B 243 (2006) 1946]
 • Bol vysvetlený magnetizačný proces Isingovho-Heisenbergovho diamantového spinového reťazca s viacnásobným magnetizačným plató a boli identifikované viaceré nezvyčajné kvantové stavy tohto modelu [L. Čanová, J. Strečka, M. Jaščur, J. Phys.: Condens. Matter 18 (2006) 4967; L. Čanová, J. Strečka, T. Lučivjanský, Condens. Matter Phys. 12 (2009) 353]
 • Boli navrhnuté a exaktne vyriešené viaceré hybridné modely interagujúcich lokalizovaných Isingových spinov a delokalizovaných elektrónov [J. Strečka, A. Tanaka, L. Čanová, T. Verkholyak, Phys. Rev. B 80 (2009) 174410; L. Gálisová, J. Strečka, A. Tanaka, T. Verkholyak, J. Phys.: Condens. Matter 23 (2011) 175602]
 • Objavili sme a preštudovali spojité aj nespojité kvantové fázové prechody v presne riešiteľnom Heisenbergovom-Isingovom spinovom rebríku [T. Verkholyak, J. Strečka, J. Phys. A: Math. Theor. 45 (2012) 305001]

Comments are closed.