PhD degree

Doktorandské štúdium odboru VŠEOBECNÁ FYZIKA A MATEMATICKÁ FYZIKA

Garant: prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.
Spolugaranti: doc. RNDr. Michal Jaščur, CSc. doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.

Povinné predmety
1. ročník:

  • Všeobecná fyzika

Povinne voliteľné predmety

1. ročník:

  • Kvantová teória poľa,
  • Štatistická fyzika,
  • Kvantovo-štatistické metódy pre silne korelované systémy,
  • Počítačová fyzika,
  • Matematické metódy teoretickej fyziky

2. ročník:

  • Kvantová teória mnohočasticových systémov,
  • Exaktne riešiteľné modely v štatistickej fyzike

Comments are closed.