Master degree

Garant: prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.

Špecializácia: Všeobecná fyzika a matematická fyzika
Povinne voliteľné predmety
 1. ročník Kvantová teória poľa I
Teória kondenzovaných látok
Počítačová fyzika II
Fázové prechody a kritické javy
Kvantová teória poľa II
Všeobecná teória relativity
2. ročník Nerovnovážna štatistická fyzika
Kvantová teória magnetizmu
Ekonofyzika

 

Špecializácia: Astronómia a astrofyzika
Povinne voliteľné predmety
 1. ročník Astronomické prístroje
Nebeská mechanika I
Premenné hviezdy a dvojhviezdy
Galaktická a extragalaktická astronómia
Teoretická astrofyzika I
Teoretická astrofyzika II
Počítačová astrofyzika
2. ročník Extrasolárne planéty
Kozmológia

 

Magisterské štúdium odboru učiteľstva FYZIKY

Garant: prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.
Povinné predmety
2. ročník: Astronómia

Povinne voliteľné predmety

1. ročník:

  • Špeciálna teória relativity
  • Fázové prechody a kritické javy

Comments are closed.