O katedre

Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky je gestorskou katedrou bakalárskeho a magisterského jednoodborového štúdia fyziky a magisterského štúdia učiteľstva fyziky. Zabezpečuje výučbu všetkých základných disciplín teoretickej fyziky a teoretických disciplín v rámci študijného programu fyzika kondenzovaných látok. Ponukou povinne voliteľných a výberových predmetov na magisterskom stupni štúdia fyziky profiluje absolventov so zameraním teoretická fyzika a absolventov so zameraním astronómia a astrofyzika. Na treťom stupni štúdia katedra zabezpečuje výchovu doktorandov v študijnýchy programoch Teoretická fyzika a Astrofyzika. V rámci všetkých troch stupňov štúdia fyziky sa katedra podieľa na výučbe základných disciplín matematickej fyziky a počítačovej fyziky. Neoddeliteľnou súčasťou činnosti pracovníkov katedry je aj ich aktívna vedecká činnosť.

Comments are closed.